Helse og trivsel

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen nettside med informasjon og råd knyttet til mobbing.

[ Les mer ]

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Skolen er i tett samarbeid med etaten i forbindelse med de elevene som trenger hjelp og tilrettelegging på ulike måter.

[ Les mer ]

Fysisk aktivitet

Elevene i 5.-7. klasse skal ha fysisk aktivitet (i tillegg til kroppsøvingstimene). Dette utgjør i snitt 40 min. i uka hvert av de tre årene.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Sandefjord kommune.

[ Les mer ]

Opplæringsloven § 9a

Skolen følger Opplæringslovens § 9A om elevenes skolemiljø.

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Alle voksnes plikt! Opplæringsloven § 1-2 siste ledd: «Alle som er knyttet til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elever, lærlinger og lærekandidater kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.» Skolens mål når det gjelder mobbing: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for […]

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Moe skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]

Mål for ansatte

Alle ansatte er enige om følgende forpliktende atferd:

[ Les mer ]