Informasjon

SFO og leksehjelp

Moe skole tilbyr SFO mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.30 – 08.30 og 14.05 – 16.30 og onsdager kl. 7.30 – 16.30.

[ Les mer ]

Valgfag og språkfag i ungdomsskolen

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen. Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak for karakter i norsk sidemål. Skolen har utarbeidet eget skjema for søknad om fritak. Elever som får fritak må likevel følge undervisningen i sidemål.

[ Les mer ]

Ordensreglement

Mestring – Omsorg – Engasjement.
Vi ønsker at alle elever undertegner at de vil følge hovedreglene til skolen. De ser slik ut:

1. Jeg kommer presis og jobber rolig i timen
2. Jeg mobber eller slår ingen, men viser respekt for alle
3. Jeg ønsker å være grei mot alle, og stenger ingen ute
4. Jeg snakker pent til andre og om andre
5. Jeg holder det rent og ryddig rundt meg

[ Les mer ]

Regler for å få fri

Skoleåret inneholder 190 dager. Dette tilsvarer 190/365 av året eller 52 %. Mer og mer av skolearbeidet gjøres i skoletiden, og lærerens rolle blir i større grad en veilederfunksjon.

[ Les mer ]

Regler for bruk av iPad

Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Moe skole.

[ Les mer ]

Nettvettregler

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig. Gjennom gode forbilder, tydelig IKT reglement og god undervisning ønsker vi å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.

[ Les mer ]

Regler for føring av fravær

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]

Opplæringsloven § 9a

Skolen følger Opplæringslovens § 9A om elevenes skolemiljø.

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Alle voksnes plikt! Opplæringsloven § 1-2 siste ledd:«Alle som er knyttet til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elever, lærlinger og lærekandidater kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.» Skolens mål når det gjelder mobbing: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing. […]

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Moe skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]