FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges om mulig for to år.

FAU / klassekontakter for skoleåret 2020-21:

1. kl.: Erlend Hardang / vara ikke valgt
2. kl
.: Hilde Singstad / vara Elisabeth Gjermundrød
3. kl.: Carina T. Jørgensen / vara Kristin Aasmundtveit
4. kl.: Erik Asteberg / vara Merete Høyland
5. kl.: Maria Markussen / vara Ruben Heitmann
6. kl.:
Halvor Skaara / vara Helga Bjerke Borg
7. kl.: Therese Enstad Trøen / vara ikke valgt
8. kl.: Dagfinn Aasrum / vara Helge Sandstå
9. kl.: Harald Heggernes / vara Monica Steinnes
10. kl.: Mona Wang / vara Solfrid Brekke

FAU-leder: Harald Heggernes.
Nestleder: Erlend Hardang.

Instruksen for foreldrerådsutvalget skal være det formelle grunnlag som definerer foreldrerådets plassering i skolesystemet, gir regler for virksomheten og antyder rammer for arbeidsoppgaver.

1 FORMÅL

Foreldrerådet skal arbeide for:

a. Å fremme skolens kristne formål
b. Å styrke samarbeidet mellom hjem og skole

2 FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av de foreldre som har barn som er elever ved Moe skole.
Som medlem av foreldrerådet har man rett til og oppfordres sterkt til å møte på foreldrerådsmøtene. Det skal skrives referat fra slike møter som sendes alle foreldre.
Foreldrene skal følge opp skolens ordensreglement og sørge for at meldinger og svar på forespørsler fra skolen blir imøtekommet.

3 OPPGAVER

Foreldrerådet skal, sammen med andre organ ved skolen, arbeide med aktuelle oppgaver som kan fremme skolens formål:

– Gi råd til skolen i aktuelle spørsmål
– Ta opp skolesaker, men ikke saker om enkeltelever eller personalsaker
– Holde minst ett møte i året for alle foreldre, hvorav ett foreldrerådsmøte skal holdes på høsten
– Oppfordre foreldrene til å delta aktivt ved sosiale arrangementer for klassene

4 KLASSEKONTAKTER

I hver klasse skal det være en klassekontakt og en vararepresentant. Klassekontakten har som oppgave å være et bindeledd mellom skolen og foreldrene. En detaljert beskrivelse av klassekontaktens oppgaver og regler for valg av klassekontakter og vararepresentanter er presisert i ”Regler for klassekontakter”.

5 ARBEIDSUTVALGET: FAU

Foreldrerådsarbeidsutvalget (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant. Funksjonstiden for FAU er ut skoleåret.

Leder og nestleder i FAU velges om våren, enten ved skriftlig valg eller på felles foreldrerådsmøte.
Valget er skriftlig og det holdes separate valg på leder og nestleder. Disse blir valgt for ett år av gangen. Leder og nestleder har ansvar for å finne aktuelle kandidater.
Rektor har ansvar for at valgene avholdes i henhold til denne instruks.

FAU forbereder og leder foreldrerådets arbeid, og har løpende kontakt både med foreldre, lærere og skolens ledelse. Det skrives referat fra møtene. Referatet sendes FAUs medlemmer, varamedlemmer, skolestyret og skolens ledelse.

FAUs leder er foreldrerådets representant i skolestyret. Nestleder er lederens vararepresentant.