Ny sosionom-ressurs på skolen

Som et ledd i det forebyggende arbeidet med elevens psykososiale miljø er vi i år så heldige at vi har en sosionom i 50 % stilling på skolen vår.

Ellen Knobloch Holth har tidligere vært inspektørvikar mens Trine Hermundsplass har hatt barselspermisjon. Nå er hun tilgjengelig 3 dager i uka for elever som trenger henne. Ellen holder til i «pusterommet» sammen med helsesøster, i annen etasje på Mostubben. Hun er tilgjengelig tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 16.00.

Det er laget et eget årshjul for sosionomens arbeid. I korte trekk skal sosionomen bla.:

  • Bidra til et godt psykososialt og læringsfremmende miljø blant elever og lærere.
  • Bidra til elevens trivsel og læring.
  • Tilby utviklingstøttende samtaler.
  • Tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfull. konsentrasjon og /eller læring.
  • Bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen.
  • Tilby rom for etisk refleksjon og drøftinger knyttet til skolens dagligliv.
  • Være til støtte for kontaktlærer der tid eller kompetanse ikke strekker til ovenfor elever som trenger hjelp.
  • Å jobbe forebyggende for et godt psykososialt miljø ved skolen.